بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

پنجشنبه و جمعه

تاریخ شروع 1403/05/12

ساعت08:30

قیمت 24000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
12

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/13

ساعت10:30

قیمت 24000000

مائده زمانی

ظرفیت باقیمانده
8

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/13

ساعت 19:30

قیمت 24000000

مائده زمانی

ظرفیت باقیمانده
15

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/05/07

ساعت12:00

قیمت 24000000

معصومه رفیعی

ظرفیت باقیمانده
8

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

اصلاح تکنیک

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/05/04

ساعت15:30

قیمت 24000000

زهرا پرصبران

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی پیشرفته(15نفر)

یکشنبه سه شنبه

تاریخ شروع 1403/05/09

ساعت 17:30

قیمت 24000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
10

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

پنجشنبه و جمعه

تاریخ شروع 1403/05/12

ساعت10:30

قیمت 24000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
15

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/13

ساعت 13:30

قیمت 24000000

مائده زمانی

ظرفیت باقیمانده
8

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/08

ساعت 17:30

قیمت 24000000

نازنين احمدی

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/04/24

ساعت12:00

قیمت 24000000

ستایش رضایی

ظرفیت باقیمانده
8

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/05/04

ساعت 13:30

قیمت 24000000

زهرا پرصبران

ظرفیت باقیمانده
1

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/05/04

ساعت 17:30

قیمت 24000000

زهرا پرصبران

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

سه شنبه، پنج شنبه

تاریخ شروع 1403/05/04

ساعت 19:30

قیمت 24000000

زهرا پرصبران

ظرفیت تکمیل

بانوان

گروهی مبتدی(15نفر)

یکشنبه سه شنبه

تاریخ شروع 1403/05/09

ساعت 13:30

قیمت 24000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
13

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

پنجشنبه و جمعه

تاریخ شروع 1403/05/12

ساعت 17:30

قیمت 36000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
4

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/13

ساعت08:30

قیمت 36000000

مائده زمانی

ظرفیت باقیمانده
4

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/13

ساعت15:30

قیمت 36000000

مائده زمانی

ظرفیت باقیمانده
3

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/15

ساعت15:30

قیمت 36000000

صبا جواهری

ظرفیت باقیمانده
4

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/13

ساعت 17:30

قیمت 36000000

مائده زمانی

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

یکشنبه سه شنبه

تاریخ شروع 1403/05/09

ساعت15:30

قیمت 36000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
1

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

پنجشنبه و جمعه

تاریخ شروع 1403/05/12

ساعت15:30

قیمت 36000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
5

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

پنجشنبه و جمعه

تاریخ شروع 1403/05/12

ساعت 13:30

قیمت 36000000

ريحانه خسروی نژاد

ظرفیت باقیمانده
5

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/08

ساعت15:30

قیمت 36000000

نازنين احمدی

ظرفیت تکمیل

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/15

ساعت 13:30

قیمت 36000000

صبا جواهری

ظرفیت باقیمانده
5

بانوان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/15

ساعت 17:30

قیمت 36000000

صبا جواهری

ظرفیت باقیمانده
2

بانوان

گروهی مبتدی و پیشرفته

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/05/09

ساعت12:00

قیمت 24000000

ليلا سیاح

ظرفیت باقیمانده
40

بانوان

گروهی مبتدی و پیشرفته

یکشنبه سه شنبه

تاریخ شروع 1403/05/09

ساعت12:00

قیمت 24000000

ليلا سیاح

ظرفیت باقیمانده
39