آقایان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/03

ساعت15:30

قیمت 36000000

آقای خدایی

ظرفیت باقیمانده
1

آقایان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/03

ساعت19:00

قیمت 36000000

آقای خدایی

ظرفیت تکمیل

آقایان

نیمه خصوصی پیشرفته(5نفر)

روزهای فرد

تاریخ شروع 1403/05/04

ساعت15:30

قیمت 36000000

آقای خدایی

ظرفیت تکمیل

آقایان

مدرسه (تیم)شنای پیشرفته آقایان

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/01

ساعت19:00

قیمت 20000000

مولودی

ظرفیت باقیمانده
29

آقایان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/04/27

ساعت 13:30

قیمت 36000000

آقای خدایی

ظرفیت تکمیل

آقایان

نیمه خصوصی مبتدی (5نفر)

روزهای زوج

تاریخ شروع 1403/05/03

ساعت 06:30 بامداد

قیمت 36000000

مولودی

ظرفیت تکمیل